Syed Ahmed Pasha

   K. Narasimha

     S. Mahesh

       A. Santosh

         M. Praveen Kumar

           Shaik Hussain Basha

             P. Mohan Reddy

               Ch. Sekhar

                 B. Sailesh

                   Dr.K. Ravindranath Tagore